APLIKIM KREDIE PER INDIVIDË

  TE DHËNA MBI KREDINË

  Shuma e kredisë së kërkuar*

  Monedha

  Afati (Vite)*
  Qëllimi i Kredisë*

  TË DHËNA BAZË PËR APLIKUESIN

  Emri Atesia Mbiemri*
  Adresa e Shtepise*
  ID. No*
  Mob*
  Tel.Fix
  Gjendja Civile
  Kodi Agj.(opsionale)

  TE DHËNA PROFESIONALE DHE PUNËSIMI TE APLIKUESIT

  Arsimi
  Punëdhënësi
  Aktiviteti i Punëdhënësit
  Pozicioni
  Adresa e punëdhënësit
  Prej sa vjet punon këtu
  Punëdhënësi i mëparshëm

  TË ARDHURAT MUJORE

  Paga Bazë Mujore*
  Të ardhura nga qeraja:
  Të ardhura të tjera:
  Totali te ardhurave*:

  TE DHËNA MBI INVESTIMIN (NËSE INVESTIMI ËSHTË PASURI E PALUAJTSHME)

  Vlera e Investimit

  Pjesmarrja me fonde te veta

  EKSPOZIMI KREDITOR AKTUAL (KREDITË AKTIVE)

  Emri i bankes/Institucionit Financiar

  Kësti

  Shuma e marrë

  Monedha


  Shuma e mbetur