Ofertë për fondet në Union Bank
Union Bank ofron larmi alternativash investimi për fondet në Euro dhe Lekë, duke ofruar siguri dhe fleksibilitet në menaxhimin e fondeve tuaja. Zgjidhni alternativën e investimit që ju përshtatet më mirë, sipas afateve të dëshiruara dhe përfitoni nga interesat më konkurruese në treg.

Depozitoni fondet tuaja në Euro dhe Lekë, në:

 • Depozitë me afat
 • Llogari kursimi
 • Llogari rrjedhëse

Të gjitha alternativat e investimit ofrojnë interes.

Avantazhet

  • Norma më e mirë në treg për depozitat me afat, deri në 4,5% në Lekë dhe 2,75% në Euro.
  • Interes preferencial + 0.05% për depozitat e çelura nëpërmjet platformës UB Online dhe për klientët pensionistë, mbi normën preferenciale të depozitave.
  • Interes preferencial + 0,1% për depozitat +70.000 Euro dhe + 0,2% për depozitat + 7 milion Lekë, mbi normën preferenciale të depozitave.
  • Larmi alternativash për të zgjedhur, për vehte, për fëmijët, për nipat dhe mbesat.
  • Përfitoni interes për fondet në llogari rrjedhëse, duke pasur edhe fleksibilitet në përdorimin e tyre.
  • Shuma minimale e kërkuar për çeljen e depozitës dhe llogarisë së kursimit është e ulët, duke i dhënë mundësi kujtdo të kursejë, jo domosdoshmërisht duhet të kesh shumë para për të nisur kursimin.

Ju mirëpresim në çdo degë Union Bank, ku stafi ynë do t’ju shërbejë me profesionalizëm.

Depozitat në Union Bank sigurohet deri në shumën 2,500,000 (dy million e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.